Miniprix

Regulament concurs “Alege-ti Baba”

By 28 February 2015 10 Comments

Societatea MINIPRIX S.R.L.

Otopeni, Calea Bucureştilor, 291A

Camera 2, judeţul Ilfov

J23/364/2014, Cod unic de înregistrare RO 15815037

Capital social: 2000(douămii) lei

_____________________________________________________________

 

REGULAMENT DE CONCURS

“Alege-ţi Baba !”

28 februarie 2015 – 9 martie 2015

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR

Organizatorul concursului cu premii “Alege-ţi Baba” este Societatea MINIPRIX S.R.L., cu sediul social în orş. Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 291A, camera 2, jud. Ilfov, având Cod de înregistrare fiscală 15815037, atribut fiscal: RO, nr. de ordine în Registrul comerţului: J23/364/2014, cont RO85UGBI0000102017434RON deschis la GARANTI BANK, reprezentată la încheierea prezentului regulament prin mandatar ANDREI SORIN, domiciliat în mun. Bucureşti, str. Dezrobirii nr. 42, bl. O8A, sc. 1, ap. 4, sector 6, CNP 1810427204109, în baza Procurii autentificate sub nr. 174/30.01.2015 de notarul public Moise Mirela.

Respectarea regulilor din prezentul document este obligatorie pentru toţi participanţii. Prin înscrierea la concurs, participantul declară expres că a citit, a înţeles şi este de acord cu termenii şi condiţiile prezentului Regulament.

Regulamentul oficial este adus la cunoştinţa publicului în scris pe site-ul www.miniprix.ro şi este disponibil şi la registratura societăţii aflată la sediul social.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau schimba regulamentul, dar nu înainte de a anunţa public participanţii.

SECŢIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI

Concursul cu premii “Alege-ţi Baba” se desfăşoară în perioada 28 februarie 2015 – 9 martie 2015 inclusiv.

SECŢIUNEA 3. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

În perioada 28 februarie 2015 – 9 martie 2015, toţi vizitatorii site-ului www.miniprix.ro vor putea sa îşi aleagă baba (ziua din saptămâna cuprinsă în perioada 1 – 9 martie) prin vot. Votul se va efectua pe site–ul www.miniprix.ro în care va fi creat un poll care va contoriza voturile şi prin care participanţii vor fi rugaţi să îşi lase adresa de e-mail. Orice participant care votează în perioada 28 februarie 2015 – 9 martie 2015, ziua favorită, va fi înscris automat la concursul “Alege-ţi baba!” şi va putea participa la tragerea la sorţi din data de 10 martie 2015.

Participarea se face în baza adresei de e-mail.

Orice participant poate vota o sigură dată de pe o singură adresă de e-mail.

Extragerea câştigătorului se va face în data de 10 martie 2015, (luni), la ora 14:00, prin extragere automată cu platforma RANDOM.org, procedura urmând să fie înregistrată video.

De asemenea, câştigătorul va primi informaţii despre premiul câştigat şi despre locaţia unde va intra în posesia premiului via e-mail şi/sau telefonic (numărul de telefon urmând să fie comunicat de câştigător prin răspuns la e-mail-ul trimis de către reprezentanţii Miniprix).

Câştigătorul tombolei este obligat să valideze premiul şi să confirme deplasarea în termen de maxim 3(trei) zile de la validarea şi anunţarea câştigătorului.

 

În cazul în care nu răspunde la telefon la 3(trei) apeluri diferite în 3(trei) zile diferite şi nu dă un răspuns nici la e-mailul primit din partea societăţii, câştigătorul va fi descalificat şi se va proceda la o nouă extragere.

 

Dacă persoana câştigătoare se află în imposibilitatea de a intra în posesia premiului (boală, forţă majoră sau alte situaţii asemănătoare), ori nu doreşte să primească premiul, acesta va fi retras, fără niciun fel de obligaţii din partea firmei organizatoare. În urma refuzului, o nouă extragere nu va mai fi realizată.

 

SECŢIUNEA 4. PREMIILE ŞI MODALITATEA DE ACORDARE

Premiul oferit la acest concurs constă în 1(una) mini vacanţă de două nopţi, în cursul unei săptămâni, de luni până vineri în zona PREDEAL, pentru două persoane, cu cazare şi mic dejun inclus.

Valoarea totală a premiului este de 760(şaptesuteşaizeci) lei.

Premiul va fi acordat câstigătorului cu obligaţia ca acesta să îndeplinească următoarele condiţii:

• pot fi declaraţi câstigători numai participanţii, persoane fizice, cu vârsta peste 18(optsprezece) ani;

• câştigătorii să nu fie declaraţi descalificaţi, ca urmare a nerespectării prezentului regulament.

 

În cazul în care persoana care se prezintă ca şi câştigător oferă societăţii date de identitate ori de contact care nu coincid cu cele transmise de clientul înscris la tombolă sau o altă persoană decât câştigătorul se prezintă să ridice premiul, miniPRIX îşi rezervă dreptul de a refuza acordarea premiului.

Premiul nu poate fi convertit în bani şi nici nu poate fi înlocuit cu alte premii.

 

Numele câştigătorului la tombolă şi câştigul acordat vor fi anunţate public pe pagina de Facebook miniPRIX.

SECŢIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este deschis tuturor participanţilor persoane fizice, rezidenţi în România, cu vârsta peste 18(optsprezece) ani, cu excepţia angajaţilor miniPRIX, precum şi a membrilor familiilor şi afinii acestora până la gradul IV(patru) inclusiv.

În cazul constatării folosirii unor mijloace pentru fraudarea acestui concurs, participanţii respectivi vor fi descalificaţi.

SECŢIUNEA 6. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

MiniPRIX a depus notificarea prevăzută de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, urmând să fie înregistrată în registrul de evidenţă a prelucrării datelor cu caracter personal al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal intrând sub incidenţa prevederilor art. 23 alin. 4 din legea nr. 677/2001.

Numărul de înregistrare al notificării din Registrul General al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: 0028157 din 15.12.2014.

MiniPrix garantează tuturor participanţilor drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor sale garantate de Lege, precum şi dreptul de a se opune prelucrării datelor personale şi de a solicita ştergerea totală sau parţială a acestora.

MiniPRIX va păstra confidenţialitatea tuturor datelor personale ale câştigătorilor.

SECŢIUNEA 7. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul concursului este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.miniprix.ro şi poate fi consultat şi în forma tipărită la sediul miniPRIX, de luni până vineri, între orele 8:30 şi 16:30.

SECŢIUNEA 8. TAXE

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legatură cu acestea, revenind exclusive câştigătorului.

 

SECŢIUNEA 9. RECLAMAŢII

 

Orice reclamaţie legată de desfăşurarea concursului se va face în scris, în termen de 5(cinci) zile de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Eventualele litigii apărute între organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din România.

 

Regulament întocmit în data de 27 februarie 2015.

Redactat într-un exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial şi 3(trei) duplicate, din care unul pentru arhiva biroului notarial.

ORGANIZATOR,

Societatea MINIPRIX S.R.L.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


10 Comments

Leave a Reply

*
= 3 + 5